Te bereiken via whatsapp

040-2407172

Algemene voorwaarden hetnaambordjeshuis.nl

Hetnaambordjeshuis.nl stelt een goede relatie met haar klanten zeer op prijs. Daarom maken wij graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden.

Het Hetnaambordjeshuis.nl is gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.

 1. Definities
  • Hetnaambordjeshuis.nl: Verkoper/opdrachtnemer, die met die met de Koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
  • Producten: alle door Hetnaambordjeshuis.nl, al dan niet tegen betaling, te leveren of geleverde producten. Producten zijn onder andere alle door Hetnaambordjeshuis.nl vervaardigde maatwerkproducten.
  • Koper/klant: de opdrachtgever die met Hetnaambordjeshuis.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, zowel zakelijke afnemers als consumenten;
  • De zakelijke klant: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten
  • Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst die via elektronische weg tot stand is gekomen, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld bestellingen via de webshop of per e-mail.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle op afstand gesloten overeenkomsten tussen Hetnaambordjeshuis.nl en de Consument of Zakelijke klant.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Door producten bij Hetnaambordjeshuis.nl te bestellen, geeft de Klant hiermede expliciete toestemming en akkoord op de gehele inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
  • Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverings-, en/of algemene voorwaarden van de Zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien enigerlei bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling afspraken te maken.
 1. Offertes/bestellingen
  • Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 21 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
  • Geplaatste bestellingen zowel op de website als per e-mail, zijn pas definitief op het moment dat Hetnaambordjeshuis.nl de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
 1. Prijzen en aanbiedingen
  • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Hetnaambordjeshuis.nl zijn vrijblijvend, tenzij door Hetnaambordjeshuis.nl schriftelijk anders is aangegeven.
 1. Betaling
  • Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, dient de bestelling betaald te worden direct bij het plaatsen van de bestelling op de website, in de valuta (Euro’s) zoals vermeld op de factuur. Na afronding van de digitaal geplaatste bestelling ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging die tevens de factuur inhoudt.
  • Indien een bestelling per e-mail wordt geplaatst, zal na schriftelijke bevestiging van de bestelling ook een digitale factuur worden toegezonden.
  • Tenzij betalingswijze en betalingstermijnen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal betaling geschieden via IDEAL. Internationale klanten hebben de mogelijkheid om te betalen per Sofort banking of Bancontact.
  • Hetnaambordjeshuis.nl kan eisen dat door de Klant nog voorafgaand aan de bestelling een aanbetaling wordt gedaan.
  • Wanneer de Klant het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Hetnaambordjeshuis.nl kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door Klant zonder protest te zijn geaccepteerd.
   Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.
  • Wanneer niet is betaald binnen de in dit artikel vermelde termijn, is Koper van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist.
  • Ingeval de Koper een Zakelijke Klant is, is Koper aan Hetnaambordjeshuis.nl een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een gehele maand.
  • De buitengerechtelijke kosten die Hetnaambordjeshuis.nl moet maken om haar rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de Klant. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle (overige) kosten van rechtskundige bijstand.
  • De hoogte van de incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief zoals bepaald in de wet Wettelijke Incassokosten (WIK), dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt.
  • In geval de Koper een professionele partij is, niet zijnde een consument, bedragen in afwijking van de WIK de minimale incassokosten € 250,00.
  • Zonder nadere ingebrekestelling heeft Hetnaambordjeshuis.nl het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer de Klant:
   1. in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag ingevolge de WSNP doet of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
   2. komt te overlijden;
   3. een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, inclusief de plaatsingsrechten, niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.
 • Materiaal/kwaliteit/maatwerk
  • De Klant dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten op de website van Hetnaambordjeshuis.nl en weergaves van een voorbeeldproduct tijdens het bestelproces. Deze verschillen kunnen onder meer ontstaan door de instellingen en kwaliteit van het beeldscherm. Dergelijke afwijkingen geven niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. De voorbeeldproducten van Hetnaambordjeshuis.nl zijn niet op ware grootte afgebeeld. De maat van het product staat vermeld in de productomschrijving op de website van Hetnaambordjeshuis.nl.
  •  
  • Hetnaambordjeshuis.nl werkt onder meer met natuurlijke producten, zoals acrylaat, messing, aluminium, resopal en gekleurde kunststof lakken. De geplaatste afbeeldingen op de website geven een indicatie van kleur en structuur. Enige afwijkingen in de uiteindelijke kleur, lettergrootte, structuur, dikte, etc. in het gekochte product zijn mogelijk en niet te vermijden.
  • Hetnaambordjeshuis.nl zal het gebruikte materiaal zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar.
  • De Klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur, kleur en kleine maatverschillen. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 1. Herroepingsrecht uitgesloten
  • Alle producten van Hetnaambordjeshuis.nl zijn maatwerkproducten en om die reden uitgesloten van herroepingsrecht. De wettelijke bedenktijd van veertien dagen voor consumenten is dan ook niet van toepassing.
 1. Levering en levertijd
  • Hetnaambordjeshuis.nl streeft er naar producten zo snel mogelijk te leveren. De levertijd kan per bestelling verschillen in verband met het type materiaal.
  • Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de eerst volgende werkdag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van Hetnaambordjeshuis.nl. De verwachte levertijd geldt tot de dag van verzending.
  • De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hetnaambordjeshuis.nl schriftelijk door de Koper in gebreke te worden gesteld, waarbij Hetnaambordjeshuis.nl een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Hetnaambordjeshuis.nl is bij overschrijding van een fatale levertijd, behalve in geval van overmacht, enkel verplicht de schade van de Klant te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
  • Overschrijding van een overeengekomen fatale levertijd geeft de Koper alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend Hetnaambordjeshuis.nl heeft meegedeeld dat deze in verzuim is en waarbij Hetnaambordjeshuis.nl een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.
 1. Verzending en retour
  • Hetnaambordjeshuis.nl verzendt de bestelling via PostNL of een ander gelijksoortige aanbieder. De bestelling wordt keurig en met de nodige zorg en bescherming verpakt.
  • De verzendkosten via PostNL of een ander gelijksoortige aanbieder, komen voor rekening van de Klant en worden afhankelijk van de keuze automatisch berekend in de bestelprocedure. Kosten die verband houden met retourzendingen zijn altijd voor eigen rekening van de Klant.
  • Het verzenden naar een postbusnummer gebeurt op risico van de Koper/ontvanger.
  • Hetnaambordjeshuis.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van het bestelde product.
 1. Annulering
  • Het kosteloos annuleren van een bestelling is alleen mogelijk als Hetnaambordjeshuis.nl nog niet begonnen is met het verwerken van de bestelling. Onder verwerking wordt onder meer verstaan het inkopen van producten voor het produceren van de bestelling.
  • Annulering van de bestelling dient schriftelijk aan Hetnaambordjeshuis.nl kenbaar te worden gemaakt, waarnaar de annulering pas definitief is wanneer Hetnaambordjeshuis.nl de annulering schriftelijk heeft bevestigd.
  • Voor een annulering worden redelijke administratiekosten ter grootte van € 25,00 in rekening gebracht en verrekend bij de terugbetaling van het reeds betaalde aankoopbedrag.

 

 1. Garantie
  • Op alle producten van Hetnaambordjeshuis.nl is de wettelijke garantieperiode van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de Klant er in alle redelijkheid van mag verwachten.
 1. Persoonlijke gegevens en privacy
  • Hetnaambordjeshuis.nl verzamelt, gebruikt en bewaart (persoons)gegevens van haar Klanten in haar klantensysteem in overeenstemming met de privacywetgeving en enkel voor zover nodig voor de uitvoering en verzending van bestellingen.
  • Hetnaambordjeshuis.nl betracht de noodzakelijke zorgvuldigheid en deelt deze (persoons)gegevens niet aan derden.
  • Een Klant heeft het recht de persoonsgegevens in te zien en waar nodig te laten verwijderen. nl zal Klant informeren indien een bepaalde verwijdering het gebruik van haar diensten belemmerd.
  • Hetnaambordjeshuis.nl is gerechtigd productafbeeldingen te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals plaatsing van afbeeldingen op social media en/of de webshop. Klanten hebben de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.

Zonder vooraf gegeven aantekening van bezwaar is Hetnaambordjeshuis.nl gerechtigd productafbeeldingen online te plaatsen.

 1. Aansprakelijkheid
  • Hetnaambordjeshuis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Hetnaambordjeshuis.nl verkochte producten.
  • De inhoud van de website van Hetnaambordjeshuis.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hetnaambordjeshuis.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Hetnaambordjeshuis.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
  • Hetnaambordjeshuis.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen zijn aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Hetnaambordjeshuis.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
  • De Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie c.q. montage van het product. Hetnaambordjeshuis.nl is niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade aan het product.
 1. Overmacht
  • Hetnaambordjeshuis.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Hetnaambordjeshuis.nl alle van buiten komende oorzaken waarop Hetnaambordjeshuis.nl geen invloed heeft, alsook omstandigheden en onvoorziene omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Hetnaambordjeshuis.nl en/of niet valt toe te rekenen aan Hetnaambordjeshuis.nl. In geval van overmacht, heeft Hetnaambordjeshuis.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Hetnaambordjeshuis.nl zal dit te allen tijde schriftelijk meedelen.
 1. Copyright en merkrecht
  • Alle rechten worden voorbehouden. Niets van de website van Hetnaambordjeshuis.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Hetnaambordjeshuis.nl .
  • Alle tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van Hetnaambordjeshuis.nl. Verspreiding en verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Hetnaambordjeshuis.nl.
  • De klant vrijwaart Hetnaambordjeshuis.nl voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door de Hetnaambordjeshuis.nl geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer Hetnaambordjeshuis.nl die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan Hetnaambordjeshuis.nl door of namens de klant bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • De Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken alsmede alle aanbiedingen, offertes en facturen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de afgesloten overeenkomst of tussen partijen gelegde contacten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant.
 1. Overige bepalingen
  • Hetnaambordjeshuis.nl heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en haar website te allen tijde te wijzigen.
 1. Vragen / klachten
  • Hetnaambordjeshuis.nl streeft naar tevreden klanten. Ons beleid is oplossingsgericht en heeft ten doel u snel verder te helpen. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Hetnaambordjeshuis.nl, dan worden wij daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. E-mail voor vragen en/of klachten naar info@Hetnaambordjeshuis.nl.
  • We streven ernaar om u op werkdagen binnen 24 uur te antwoorden. Wanneer een vraag/klacht om een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan maken wij dit aan u kenbaar en stellen wij u op de hoogte met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht met de nodige zaorgvuldigheid te behandelen.
  • Klachten worden tot 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst in behandeling genomen.